قوانين و مقررات

موافقتنامه شرایط عمومی وشرایط خصوصی پیمانهای تامین کالا وتجهیزات ساختمان ونصب به صورت توام PC برای کارهای صنعتی
1391/10/25