قوانين و مقررات

موافقتنامه شرایط عمومی وشرایط خصوصی پیمان های مهندسی تامین کالا وتجهیزات بصورت توام EP برای کارهای صنعتی
1391/10/25