قوانين و مقررات

نصاب معاملات سال 1391 موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات مصوب سال1383
1391/10/25