درباره ما

شرح و ظايف دفتر

رويکردهاي کلي دفتر (با تاکيد بر صنعت آب و برق):
1- رعايت دقيق مقررات، افزايش درجه شفافيت و تقويت انضباط مالي شرکت ها.
2- بهبود اثربخشي طرح ها با تاکيد بر مهندسي ارزش و رعايت محورها و شاخص هاي توسعه پايدار.
3- تحليل دقيق عملکردصنعت و شرکتها.
4- آناليز ريسک و بهبود آن در صنعت آب و برق.

محورهاي اصلي برنامه هاي عملياتي دفتر:
1- ارايه تحليلهاي سيستمي و يکپارچه در حوزه هاي مالي, اقتصادي و نظام فني و اجراي صنعت آب و برق.
2- بهبود مديريت مالي منابع در صنعت آب و برق.
3- استقرار رويکرد حسابرسي عمليات در شركتهاي زيرمجموعه وزارت نيرو.
4- تحليل عملكرد صنعت آب و برق.
5- شفاف سازي و تثبيت رويه هاي استاندارد مالي و حسابداري در صنعت آب و برق.
6- پيگيري اجراي كامل ضوابط قانوني در برگزاري مجامع عمومي شرکتهاي زيرمجموعه صنعت آب و برق.
8- استقرار کامل نظام فني و اجرائي.
9- راهبري سياست ها و برنامه هاي اصلاح الگوي مصرف (مديريت سمت تقاضا (Demand Side Management)) و بهره وري عوامل در سمت عرضه.
10- تدوين اصول توسعه پايدار در حوزه صنعت آب و برق.
11- تشکيل پايگاه داده ها و اطلاعات شرکت هاي صنعت آب و برق.
12- پيگيري استقرار نظام محاسبه قيمت تمام شده در شركتهاي زيرمجموعه وزارت نيرو.
13- اشاعه رويكردهاي جديد مالي و اقتصادي و مديريتي (مديريت ريسك، سبد دارايي، برند، ...).

شرح وظايف گروه‌ها

شرح وظايف گروههاي دفتر
1- گروه امور بنگاهها و مجامع
رديف
شرح وظايف
1-1
برگزاري بهنگام و مؤثر جلسات مجمع شركتهاي مادر تخصصي.
1-2
پيگيري و همكاري لازم در انجام تكاليف مندرج در مصوبات مجمع شركتهاي مادرتخصصي.
1-3
تحليل گزارش عملكرد هيئت مديره شركتهاي مادرتخصصي.
1-4
نظارت بر عملکرد شرکتهاي مادر تخصصي و شرکت هاي زيرمجموعه آنها در چارچوب وظايف گروه.
1-5
تدوين و بازنگري خط مشي شرکتهاي مادر تخصصي.
1-6
بررسي و تحليل ساختار مالکيت شرکتهاي صنعت آب و برق و تغييرات آن (ادغام، تجزيه، انحلال و ...) و ارائه راهکارهاي لازم.
1-7
شركت مؤثر در مجامع بيروني و ارايه گزارش.
 
2- گروه تحليل مالي و آناليز ريسک
رديف
شرح وظايف
2-1
تحليل صورتهاي مالي و عملکرد مالي شرکتهاي مادر تخصصي وزارت نيرو و شرکتهاي منتخب.
2-2
استقرار حسابرسي عمليات در صنعت آب و برق.
2-3
استقرار نظام محاسبه قيمت تمام شده در صنعت آب و برق.
2-4
راهبري، مديريت و بروز رساني پايگاه الكترونيكي آمار و اطلاعات مالي-اقتصادي شرکتهاي صنعت آب و برق.
2-5
توسعه و تقويت سامانه فهرستگان عملكرد شركتهاي مادرتخصصي وزارت نيرو.
2-6
سنجش و آناليز ريسک سرمايه گذاري در صنعت آب و برق و ارايه سياستها و راهکارهاي کاهش يا پوشش آن.
2-7
تحليل وضع موجود پوشش هاي بيمه اي حرفه اي و بسترسازي براي توسعه آن.

3- گروه بررسي هاي اقتصادي
رديف
شرح وظايف
3-1
تدوين سياستها و خط مشي هاي کلان اقتصادي صنعت آب و برق.
3-2
تدوين اصول توسعه پايدار در حوزه صنعت آب و برق.
3-3
بررسي مدلهاي تصميم گيري اقتصادي و توسعه کاربرد اين مدل ها در صنعت آب و برق.
3-4
تدوين، اندازه گيري و انتشار سنجه هاي اقتصادي صنعت آب و برق.
3-5
مدل سازي و تحليل آثار متقابل صنعت آب و برق و اقتصاد ملي و ارائه راهکارهاي لازم.
3-6
اندازه گيري و تحليل کارائي اقتصادي شرکت هاي صنعت آب و برق.
3-7
همکاري و هماهنگي لازم براي تدوين برنامه راهبردي و تفصيلي سالانه اصلاح الگوي مصرف (عرضه و تقاضا) و پايش نحوه اجراي برنامه هاي مصوب.
 
4- گروه مقررات و نظام فني و اجرايي
رديف
شرح وظايف
4-1
تدوين و به روز رساني دستورالعمل ها و مقررات ناظر بر نحوه ارزيابي اقتصادي، مالي و زيست محيطي طرحهاي آب و برق.
4-2
تدوين و آماده سازي براي ابلاغ مقررات مربوط به آئين نامه نظام فني و اجرائي در صنعت آب و برق.
4-3
همکاري به منظور استقرار و پايش سيستم مديريت پروژه و مهندسي ارزش در صنعت آب و برق (فرايند ايده، مطالعه، اجرا و بهره برداري).
4-4
استقرار نظام پايش اطلاعات طرحها و پروژه هاي صنعت آب و برق و تحليل کارائي و اثربخشي آنها.
4-5
ايفاي نقش کانوني نظام فني و اجرائي در وزارت نيرو و هماهنگي با دبيرخانه شوراي عالي نظام فني و اجرائي کشور.
4-6
انجام وظايف دبيرخانه اي کميته تجديد نظر در نرخ پيمان ها.
4-7
 تدوين و اجراي فرايند مربوط به ترک تشريفات مناقصه.